Tietosuoja­selosteet

Tietosuojaselosteen yhteistyökumppaneille ja toimittajille löydät täältä

 

TAIDESÄÄTIÖ PRO ARTE SR:N VERKKOSIVUSTON TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu Taidesäätiö Pro Arte [”Säätiö”] verkkosivuston käyttäjille ja
uutiskirjeen vastaanottajille.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Säätiö toimintansa yhteydessä kerää ja käsittelee
henkilötietoja, millaisia henkilötietoja kerätään, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja miten
henkilötiedot on suojattu. Selosteessa kuvataan myös, mitkä ovat rekisteröityjen henkilöiden oikeudet
ja kuinka rekisteröity voi oikeuksiaan käyttää.

Säätiö vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tätä tietosuojaselostetta ja soveltuvaa
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Taidesäätiö Pro Arte sr
Y-tunnus 21485721

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Taidesäätiö Pro Arte
sähköposti: info@ihmefestival.fi
osoite: Kalevankatu 4, 2nd floor 00100 Helsinki

3. REKISTERIN NIMI

Taidesäätiö Pro Arte sr:n uutiskirjeen tilaajarekisteri pitää sisällään seuraavan rekisterin:
a. Taidesäätiö Pro Arte sr:n sähköpostilista uutiskirjeitä varten

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 •  Palautelomakkeiden kautta tulevia henkilötietoja emme tallenna yhteystietorekisteriin,
  tallennamme ainoastaan annetun palautteen toimintamme kehittämistä varten.
 • Rekisteriin voidaan tallettaa uutiskirjeen tilaajista seuraavia tietoja:
  – tilaajan yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  – tilaajan titteli
  – tilaajan organisaatio

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

a. Henkilötietoja tallennetaan Säätiön toiminnan ja viestinnän kehittämiseksi. Käsittelyn
oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus.
b. Henkilötietoja tallennetaan uutiskirjetilauksen toimittamiseksi. Käsittelyn oikeusperuste on
rekisteröidyn pyyntö päästä uutiskirjelistalle. Käsittelyn peruste on rekisteröidyn antama
suostumus ja/tai oikeutettu etu.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säätiö käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti ainoastaan niin kauan, kuin käsittelyperuste on
olemassa.
1) Palautelomakkeen kautta vastaanotettuja henkilötietoja ei säilytetä.
2) Uutiskirjetilauksen jakelulistalla olevien henkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin
uutiskirjeen tilaaja haluaa pysyä uutiskirjelistalla. Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa
peruuttaa tilauksensa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

1) Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään uutiskirjeen tilauslomakkeen täyttämisen
yhteydessä.

 

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

9. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen käsitteljä Gruppo Software voi sijaita EU:n ulkopuolella.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Säätiö suojaa rekisterin sisältämiä henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein,
joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.
Asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Ainostaan rekisterinpitäjä ja tämän
erikseen nimeämät henkilöt voivat päästä käsiksi rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Ainoastaan
erikseen nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä henkilötietoja ja ylläpitää niitä.
Tietoihin pääsyyn oikeutettuja sitoo myös salassapitovelvoitteet.
Tietotekniikan avulla ylläpidettävät tietojärjestelmät ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu
tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojamenetelmillä, kuten palomuurilla ja käyttäjäkohtaisilla
salasanoilla. ATK-laitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Manuaalinen aineisto säilytetään erillisessä arkistossa lukituissa tiloissa, jonne on pääsy ainoastaan
henkilötietojen käsittelyyn oikeutetuilla työntekijöillä.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Taidesäätiö Pro Arte sitoutuu ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun
henkilön vaatimuksesta toteuttamaan alla kuvatut rekisteröidyn oikeudet. Mikäli rekisteröidyn oikeuksia
koskevaa tietopyyntöä ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

11.1. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
talletettu tai se, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk)
toteutettuna.

11.2. OIKEUS VAATIA TIETOJEN OIKAISUA

Mikäli rekisteröity havaitsee, että rekisterin tiedoissa epätarkkoja tai virheellisiä
henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus vaatia tällaisten tietojen oikaisua.
Tietojen oikaisua koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti pyynnön
toteuttamiseksi: pyynnössä on ilmoitettava ainakin rekisteröidyn nimi, epätarkat tai
virheelliset tiedot sekä täydennetyt tai korjatut tiedot. Pyyntö tehdään omakätisesti
allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan
rekisterin yhteyshenkilölle.

11.3. OIKEUS VAATIA KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA TAI TIETOJEN POISTAMISTA

Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista ei ole
absoluuttinen oikeus, vaan se aktualisoituu vain rajoitetuissa tilanteissa:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi
tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa korjaamista tai
poistamista koskevaan pyyntöön.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot
esimerkiksi jos 1) henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne
kerättiin tai jota varten niitä käsiteltiin tai 2) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon
käsittely perustui eikä henkilötietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
Käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle.

11.4. OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi
suoramarkkinointiin), rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen
peruuttamisen tulee olla tehty yhtä helpoksi, kuin suostumuksen antaminen.
Suostumuksen peruuttamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

11.5. OIKEUS VASTUSTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity
esimerkiksi katsoo, että rekisterinpitäjä on käsitellyt häntä koskevia henkilötietoja
lainvastaisesti tai että rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä joitain häntä koskevia
henkilötietoja.

11.6. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos se katsoo, ettei
rekisterinpitäjä ole noudattanut soveltuvia voimassa olevia tietosuojasäännöksiä.

12. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA

Taidesäätiö Pro Arte pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset
velvoitteensa. Muutokset voivat olla tarpeen esimerkiksi asiaankuuluvien lakien muuttumisen vuoksi tai
Säätiön toiminnassa tapahtuvien muutosten vuoksi.

TIETOSUOJASELOSTE TAIDESÄÄTIÖ PRO ARTE SR:N YHTEISTYÖKUMPPANEILLE JA TOIMITTAJILLE

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Taidesäätiö Pro Arte sr [”Säätiö”]
Y-tunnus 21485721

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Taidesäätiö Pro Arte
info@ihmefestival.fi
osoite: Kalevankatu 4, 2nd floor 00100 Helsinki

3. REKISTERIN NIMI

Taidesäätiö Pro Arte sr:n yhteistyökumppani- ja toimittajarekisteri

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Yhteistyökumppani- ja toimittajarekisteriin voidaan tallettaa yhteistyökumppanista tai
  palveluntoimittajasta muun muassa seuraavia tietoja:
  yhteistyökumppanin tai palveluntoimittajan tiedot (Y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite,
  puhelinnumero)
 •  yhteistyökumppanin tai palveluntoimittajan yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite,
  puhelinnumero, sähköpostiosoite, rekisteröidyn tehtävä organisaatiossa)

  • yhteistyökumppanin tai palveluntoimittajan laskutustiedot

tiedot tilatuista palveluista

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja tallennetaan Säätiön sekä sen yhteistyökumppaneiden ja toimittajien välisen suhteen
ylläpitämiseksi sekä tilauksiin ja tapahtumiin liittyvien tehtävien ja velvoitteiden hoitamiseksi.
Henkilötietoja käsitellään myös Säätiön oman toiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi
henkilötietoja tallennetaan rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.
Käsittelyn oikeusperuste on yhteistyö- tai toimittajasuhde Säätiön sekä sen yhteistyökumppanin tai
toimittajan välillä (sopimus) tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu tässä suhteessa. Henkilötietojen
käsittely voi perustua myös rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Yhteistyökumppaneiden ja toimittajien henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin
yhteistyö- tai toimittajasuhde on voimassa. Yhteistyösuhteen lakattua henkilötietoja voidaan säilyttää
niin kauan kuin sopimusosapuolilla on mahdollisuus kohdistaa toistaan vastaan oikeudellisia vaatimuksia
tai niin kauan kuin rekisterinpitäjään kohdistuva lakisääteinen velvoite niin edellyttää. Toimittajat voivat
milloin tahansa kirjautua pois toimittajille suunnatulta postituslistalta.

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään yhteistyösopimuksen solmimisen yhteydessä tai kun
toimittaja työnsä puolesta kirjautuu listalle itse tai Ihme hänet listalle lisää tai myöhemmin yhteistyö- tai
toimittajasuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista
tietolähteistä, kuten kaupparekisteristä tai yrityksen verkkosivuilta.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Säätiön tai sen yhteistyökumppanin tai muun sen lukuun
toimivan palveluntarjoajan ulkopuolelle. Säätiö käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan
laadukkaita kolmansia palveluntarjoajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus
henkilötietojen käsittelystä.

9. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Gruppo Software voi käsitellä henkilötietoja EU:n ulkopuolella. Gruppo Software on sitoutunut
noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia menettelyitä.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Säätiö suojaa rekisterin sisältämiä henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein,
joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.
Asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Ainostaan rekisterinpitäjä ja tämän
erikseen nimeämät henkilöt voivat päästä käsiksi rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Ainoastaan
erikseen nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä henkilötietoja ja ylläpitää niitä.
Tietoihin pääsyyn oikeutettuja sitoo myös salassapitovelvoitteet.
Tietotekniikan avulla ylläpidettävät tietojärjestelmät ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu
tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojamenetelmillä, kuten palomuurilla ja käyttäjäkohtaisilla
salasanoilla. ATK-laitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Manuaalinen aineisto säilytetään erillisessä arkistossa lukituissa tiloissa, jonne on pääsy ainoastaan
henkilötietojen käsittelyyn oikeutetuilla työntekijöillä.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Taidesäätiö Pro Arte sitoutuu ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun
henkilön vaatimuksesta toteuttamaan alla kuvatut rekisteröidyn oikeudet. Mikäli rekisteröidyn oikeuksia
koskevaa tietopyyntöä ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

11.1. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk)
toteutettuna.

11.2. OIKEUS VAATIA TIETOJEN OIKAISUA

Mikäli rekisteröity havaitsee, että rekisterin tiedoissa epätarkkoja tai virheellisiä
henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus vaatia tällaisten tietojen oikaisua.
Tietojen oikaisua koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti pyynnön
toteuttamiseksi: pyynnössä on ilmoitettava ainakin rekisteröidyn nimi, epätarkat tai
virheelliset tiedot sekä täydennetyt tai korjatut tiedot. Pyyntö tehdään omakätisesti
allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan
rekisterin yhteyshenkilölle.

11.3. OIKEUS VAATIA KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA TAI TIETOJEN POISTAMISTA

Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista toteutuu vain
tietyissä tilanteissa.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi
tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa korjaamista tai
poistamista koskevaan pyyntöön.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot
esimerkiksi jos 1) henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne
kerättiin tai jota varten niitä käsiteltiin tai 2) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon
käsittely perustui eikä henkilötietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
Käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle.

11.4. OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi
suoramarkkinointiin), rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen
peruuttamisen tulee olla tehty yhtä helpoksi, kuin suostumuksen antaminen.
Suostumuksen peruuttamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

11.5. OIKEUS VASTUSTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity
esimerkiksi katsoo, että rekisterinpitäjä on käsitellyt häntä koskevia henkilötietoja
lainvastaisesti tai että rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä joitain häntä koskevia
henkilötietoja.

11.6. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos se katsoo, ettei
rekisterinpitäjä ole noudattanut soveltuvia voimassa olevia tietosuojasäännöksiä.

12. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA

Taidesäätiö Pro Arte pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset
velvoitteensa. Muutokset voivat olla tarpeen esimerkiksi soveltuvien lakien muuttumisen vuoksi tai
Säätiön toiminnassa tapahtuvien muutosten vuoksi.