Uutiset Ekoblogi

Ekokompassista järjestelmällisyyttä ympäristötyöhön

09.06.2021

Ekokompassi-ympäristöohjelma on tuonut IHMEen ympäristötyöhön järjestelmällisyyttä, ulkopuolista perspektiiviä ja auttanut keskittymään kaikkein vaikuttavimpiin ympäristötekoihin.

Ilmastokriisi ja luontokato on otettu huomioon IHME Helsingin toiminnassa jo pitkään. Ympäristö on huomioitu strategiassa ja toimintasuunnitelmissa sekä rekrytoinneissa: neuvoa-antavassa työryhmässä on mukana ekologisten kysymysten asiantuntijoita ja lisäksi kaksihenkiseen organisaatioon on palkattu osa-aikainen ekokoordinaattori.

Tämän huomioi myös Ekokompassin auditoinnin IHMEessä toteuttanut Ville Heinilä Kierrätyskeskuksesta:

”IHME Helsinki on ottanut ympäristönäkökohdat hyvin huomioon kaikessa toiminnassaan. Erityisesti vastuullisuuden omaksuminen osaksi strategiaa ja sidosryhmien aktiivinen sitouttaminen ympäristövastuuseen antavat erinomaiset lähtökohdat työlle.” Hän myös huomioi jo käytössä olevat päästöjen seurantarutiinit: ”Hiilijalanjälki organisaation keskeisenä mittarina tarjoaa mahdollisuuden toiminnan aktiiviseen kehittämiseen hiilineutraaliuden suuntaan.”

Taidetuotantojen hiilijalanjälki

Kaikkein keskeisintä IHMEen toiminnassa ovat vuosittaiset taideteokset. Niitä tekemään kutsutaan taiteilija, joka jakaa IHMEen arvot. Taide on tärkeä osa muutosta, sillä taide luo tilaa kohdata ympäristökriisiin liittyvät kylmät faktat sekä niiden herättämät tunteet. Taide voi koskettaa tavalla, johon pelkkä tieto ei pysty.

Viestintä on ollut IHMEelle tärkeää ja IHME on jakanut konkreettisia kokemuksiaan ympäristötyöstään. Vuonna 2020 IHMEen Ekoblogissa kerrottiin askel askeleelta hiilijalanjäljen laskennasta. Kansainvälisellä taidekentällä toimivan IHMEen suurin päästölähde ovat lentomatkat, koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa ykköseksi nousi lämmitys.

Ympäristövaikutuksia viestinnällä

Ekokompassin lähestymistapa tasapainotti hiilijalanjäljen näkökulmaa. Esimerkiksi jätteiden hiilijalanjälki on IHMEen kaltaisen pienen, toimijan kohdalla hyvin pieni. Ekokompassi palautti näköpiiriin sekä jätteet että erityisesti ympäristölle vaaralliset kemikaalit. Nyt vanhat maalipurkit on siivottu nurkista ja käsidesien syttymisvaara tiedossa.

Vaikka IHME on kompensoinut neljän CO2-tonnin ilmastopäästönsä, Ekokompassi auttoi huomaamaan, että pienen toimijan suurin positiivinen ympäristövaikutus tulee viestinnän kautta. IHMEen Ekokompassi-tavoitteissa painotetaan erityisesti viestintää ja vaikuttavuutta. Tämänvuotisten taideteosten teemat käsittelevät Itämeren rehevöitymistä ja luontokatoa, joten ympäristöteemat ovat olleet koko ajan mukana IHMEen viestinnässä. Ekokompassin myötä ympäristöteemojen näkymistä viestinnässä mitataan entistäkin tarkemmin.

Uusien tavoitteiden lisäksi IHME pitää kiinni vanhoista linjauksistaan: suunnittelee tarkkaan kansainväliset matkat, käyttää toimistossaan tuulisähköä ja tarjoaa tilaisuuksissa kasvisruokaa. Ekokompassin kannustuksesta työn alla ovat myös ekologisten hankintakriteerien listaaminen.

Ekokompassi käytännössä

Ekokompassi-ohjelmaan sisältyi 3 tapaamista Ekokompassin yhteyshenkilön kanssa sekä auditointi. Ekokompassia varten tehtiin alkukartoitus, IHMEen ympäristölupaus, toimiston ja tapahtumien jätesuunnitelmat, laadittiin kemikaaliluettelo sekä perehdyttiin ympäristölakeihin toimiston ja tapahtumien osalta Ekokompassin lakilistan avulla. Tähän kului ekokoordinaattorin työaikaa noin 50 tuntia ja muiden, aktiivisesti osallistuneiden kollegoiden työaikaa 10 h/hlö, eli yhteensä noin 70 h. Koska IHME on pieni organisaatio, kaikki pysyvät työntekijät pystyivät olemaan mukana prosessissa. Onkin hyvä, että ympäristöasiat ovat mahdollisimman monelle tuttuja ja luontainen osa omaa toimintaa.

IHME toivoo tulevaisuudessa hiilijalanjäljen kaltaista selkeää mittaria myös luonnon monimuotoisuudelle. Mitä konkreettisemmiksi yksittäisiksi arjen teoiksi ympäristökriisin torjumisen voi muuttaa, sitä helpompi yksittäisen toimijan on tehdä jotain pientä, jolla voi lopulta olla ihmeen suuri merkitys.

Lisää ekoblogia